Sự phát triển to lớn của ngôn ngữ lập trình, chẳng hạn như HTML, CSS, và JavaScript đã tiếp tục cho phép các quản trị web để mở rộng phát triển kỹ năng, kiến ​​thức và cơ sở người dùng của họ
  • Tổng quan lập trình theme WordPress
  • Cấu trúc của theme wordpress
  • Thiết kế web doanh nghiệp thể hiện sự uy tín của doanh nghiệp, mục đích chính là giới thiệu doanh nghiệp với đối tác.